Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Středověk (86 záznamů)

Husitské válečnictví

Válečnické umění husitů, které přineslo do středověkého vojenství střední Evropy řadu inovativních prvků jako využití vozové hradby, dělostřelectva a nástup stálých profesionálních vojsk.

Christianizace českých zemí

Několik staletí trvající proces, během nějž obyvatelstvo českých zemí přijalo namísto dosavadních pohanských zvyklostí křesťanskou víru a začlenilo se do západní křesťanské tradice.

Jagellonci

Původem litevský panovnický rod, jehož příslušníci vládli v českých zemích v letech 1471–1526.

Jan Lucemburský

Český král v letech 1310–1346. Byl prvním panovníkem dynastie Lucemburků na českém trůně a otcem nejslavnějšího českého panovníka Karla IV. Rozporuplně vnímaný panovník, který je dnes nazýván „král cizinec“ a „král diplomat“.

Jan Roháč z Dubé

Husitský hejtman, blízký spolubojovník Jana Žižky a vůdce posledního odboje husitských radikálů proti králi Zikmundovi.

Jan Rokycana

Husitský kněz, teolog, kazatel a zvolený český arcibiskup (papežem nebyl nikdy uznán), který zásadním způsobem ovlivnil vznik a podobu utrakvistické církve.

Jan Žižka

Jeden z nejvýznamnějších českých vojevůdců. Jako velitel husitských vojsk zásadním způsobem přispěl k úspěchu husitské revoluce a stál u zrodu husitské vojenské doktríny. Zvítězil ve všech bitvách, které v čele husitských vojsk svedl.

Jantarová stezka

Označení pro prastarou obchodní cestu spojující sever Evropy se Středomořím (severní Itálie). Název je odvozen od nerostné látky jantaru (zkamenělina pryskyřice), který byl na této trase jedním z hlavních obchodních artiklů.

Jaromír (kníže)

Český kníže v letech 1003, 1004–1012 a 1033–1035. Jeho tragický životní příběh dobře ilustruje krizi, v níž se český stát a rod Přemyslovců na přelomu prvního a druhého tisíciletí ocitly.

Jindřich Břetislav

Český kníže v letech 1193–1197, jediný panovník v českých dějinách, který zároveň zastával funkci biskupa pražského. Byl znám jako ambiciózní, avšak bezskurpulózní politik a schopný intrikán.

Jindřich Korutanský

Hrabě tyrolský a vévoda korutanský v letech 1295–1335, český král v letech 1306 a 1307–1310. První český panovník, který nepocházel z dynastie Přemyslovců.

Jiří z Poděbrad

Český král v letech 1458–1471. První český panovník, který vzešel z řad domácí šlechty, a jediný husita na českém trůně.

Karel IV.

Český král v letech 1346–1378, římský král v letech 1346–1355, římský císař v letech 1355–1378. Je považován za nejslavnějšího českého panovníka a jeho vláda za „zlatý věk“ českých dějin. Již krátce po své smrti získal přízvisko „Otec vlasti“.

Kolonizace českých zemí ve středověku

Proces osidlování a výstavby dosud neobydlených částí Čech a Moravy od 12. do 13. století, který znamenal zásadní kvantitativní a kvalitativní proměnu místního osídlení. Zároveň položil základy dnešní soustavy českých vesnic a měst.

Konrád I. Brněnský

Český kníže v roce 1092. Ještě před začátkem vlády po několik desetiletí významně zasahoval do české politiky.

Konrád II. Ota

Český kníže v letech 1189–1191 a jedna z nejvýraznějších osobností z řad moravských Přemyslovců.

Kostnice Sedlec u Kutné Hory

Unikátní hřbitovní kaple s interiérem vyzdobeným lidskými kostmi. Umělecky výjimečný typ tzv. ossuaria, sakrální stavby pro ukládání kostěných pozůstatků. Jeden z ojedinělých architektonických projektů barokní gotiky stavitele Santiniho.

Královské věnné město

Historické označení pro městské opevněné sídlo, které odkazovali panovníci svým královským manželkám jako určitý typ titulárního daru.

Křížové výpravy a české země

Náboženské války vedené ve středověku pod patronátem katolické církve proti příslušníkům jiných náboženství a heretikům. Mnohých z nich se zúčastnili bojovníci z českých zemí, v 15. století musely ale naopak tažením křižáckých vojsk čelit samotné Čechy.

Řád křižovníků s červenou hvězdou

Římskokatolický církevní řád, jediný rytířský církevní řád založený Čechách a také jediný mužský církevní řád založený ženou. Jeho hlavním posláním je duchovní činnost na farách a působení ve špitálech.

Zobrazeno 21 - 40 záznamů
z celkového počtu 86

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.