Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Středověk (86 záznamů)

Ladislav Pohrobek

Český král v letech 1453–1457, uherský král v letech 1444–1457. Byl třetím panovníkem z rodu Habsburků na českém trůně.

Lucemburkové

Původem vládnoucí rod lucembuského hrabství, jehož členové vládli jako čeští králové v letech 1310–1437. Za tuto dobu jejich panování prošel český stát jak obdobím nebývalého rozkvětu za vlády Karla IV., tak i dramatickými událostmi husitské revoluce.

Ludmila (česká světice)

První pokřtěná česká kněžna. Babička a vychovatelka svatého Václava. Byla uškrcena vrahy najatými její snachou Drahomírou, zřejmě v roce 921.

Ludvík Jagellonský

Český a uherský král v letech 1516–1526. Byl posledním členem dynastie Jagellonců na českém trůně.

Matyáš Korvín

Uherský král v letech 1458–1490, od roku 1469 také král český. Jeden z nejslavnějších uherských panovníků, který zároveň více než 30 let vládl v českých zemích jako protikrál Jiřího z Poděbrad a Vladislava Jagellonského.

Mikulčice

Jedna z nejvýznamnějších archeologických lokalit, která svůj největší rozmach zažila v období Velké Moravy. Předpokládá se, že se zde nacházelo jedno z center tohoto státního útvaru.

Mojmír II.

Velkomoravský kníže v letech 894–906, poslední panovník Velkomoravské říše.

Oldřich (kníže)

Český kníže v letech 1012–1033 a podruhé v roce 1034. Dokázal překonat krizi českého státu z přelomu prvního tisíciletí a opět k jeho území přičlenit Moravu.

Prokop (český světec)

Kněz, poustevník, spoluzakladatel a první opat Sázavského kláštera. Patří mezi české zemské patrony.

Přemysl Otakar I.

Český kníže v letech 1192–1193 a 1197–1198, český král v letech 1198–1230. Jeden z nejúspěšnějších českých panovníků středověku. Získal pro Čechy dědičný královský titul a zahájil proces proměny země v moderní vrcholně středověký stát.

Přemysl Otakar II.

Český král v letech 1253–1278. Pro svoji moc a bohatství byl znám jako „král železný a zlatý“ a v dnešní době je vedle Karla IV. jedním z nejznámějších panovníků českých středověkých dějin.

Přemyslovci

Nejstarší česká knížecí (od roku 1198 královská) dynastie, jejíž členové vládli od 9. století do roku 1306. Přemyslovci sehráli klíčovou roli při vzniku a budování českého státu, zároveň byli jedinou dynastií domácího původu na českém trůně.

Rostislav (kníže)

Velkomoravský kníže v letech 846–870. S jeho vládou je spjat příchod bratří Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

Rožmberkové

Ve středověku a raném novověku přední český šlechtický rod. Páni z Rožmberka byli vlastníky největšího panství v českých zemích a svou mocí a bohatstvím často konkurovali samotným českým králům.

Rudolf I. Habsburský

Rakouský a štýrský vévoda v letech 1298–1306, český král v letech 1306–1307. Byl prvním představitelem habsburské dynastie na českém trůně.

Sámova říše

Nejstarší známý politický útvar západních Slovanů. Kmenový svaz středoevropských Slovanů vedený franským kupcem Sámem, který existoval v letech 624–661.

Slavníkovci

Významný český rod z období raného středověku. Vyvraždění jeho příslušníků v roce 995 patří k nejznámějším událostem nejstarších dějin českého státu. Jedním ze Slavníkovců byl i zemský patron sv. Vojtěch.

Soběslav I.

Český kníže v letech 1125–1140. Autokratický vládce, ale také schopný válečník a státník, jehož pevná vláda znamenala pro český stát po dvou desetiletích krize stabilitu a mocenský vzestup.

Soběslav II.

Český kníže v letech 1173–1178. Svoji vládu opíral o nižší vrstvy společnosti, proto byl svými protivníky posměšně označován jako „kníže sedláků“.

Spytihněv I.

Český kníže v letech 894–915. Jeho úspěšná vláda zajistila Přemyslovcům pozici nejmocnějšího rodu mezi ostatními knížaty v Čechách.

 

Zobrazeno 41 - 60 záznamů
z celkového počtu 86

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.