Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Lingvoreálie (79 záznamů)

Nejstarší česká věta

První ucelená věta v češtině. Pochází z počátku 13. století a stojí v Zakládací listině litoměřické kapituly. Týká se majetkových záležitostí a ilustruje stav středověkého jazyka i práva.

Neřeš to!

Oblíbená česká fráze, podpořená filmem Knoflíkáři, užívaná jako rada ve složité situaci, která doporučuje se problémem příliš nezabývat. Sloveso řešit je rovněž oblíbené pro svoji významovou neurčitost.

Obr

Bytost nadlidsky velkých rozměrů a velké hrubé síly, známá z pověstí, mýtů a pohádek po celém světě. Lidmi většinou obávaná, ne vždy ale musí být nepřátelská. Obrem jsou nazýváni i lidé nadstandardního vzrůstu.

Jan Otto

Úspěšný knihkupec a nakladatel konce 19. a počátku 20. století, výrazný vlastenec a podnikatel, oceněný od mnoha evropských panovníků. Vydal Ottův slovník naučný, nejrozsáhlejší českou tištěnou encyklopedii vůbec a jednu z nejobjemnějších na světě.

Pábitel (pábitelství)

Pojem pocházející z díla Bohumila Hrabala. Označuje člověka, který si rád domýšlí realitu, snílka, jenž žije napůl v imaginárním, napůl v reálném světě.

Pivo

Kvašený alkoholický nápoj z chmele, kolem jehož výroby, pečlivého ošetření i způsobů čepování se zformovala svébytná česká pivní kultura.

Pomlázka

Prut spletený z vrbového proutí, kterým jsou o Velikonočním pondělí obřadně mrskány ženy a dívky. Tímto pojmem se také označuje zvyk šlehání pomlázkou obecně.

Posvícení

Tradiční slavnost, při níž se lidé těší z hojnosti pestrým a bohatým stravováním a taneční zábavou. Slovo posvícení označující dny plné blahobytu, hojnosti a veselí je hojně užíváno také v ustáleném slovním spojení, které sděluje, že stav blaženosti nebo chvíle, kdy se lidem daří, nemůže trvat nepřetržitě (není každý den posvícení).

Poutě

Nábožensky motivovaná procesí, která se svého největšího rozkvětu v českých zemích dočkala v období baroka. Dnes se tento pojem transformoval také do podoby jarmarků s atrakcemi, jakými jsou např. kolotoče či houpačky.

Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí

Věta pronesená Václavem Havlem během sametové revoluce. Stala se symbolem demokratizační politické transformace, s jistým odstupem ale také zdrojem společenské kontroverze

Pravda vítězí (heslo prezidentské standarty)

Heslo, které je od roku 1920 součástí standarty prezidenta republiky, autorem citátu byl český reformní kazatel Jan Hus.

Právě se vracím z Hradu

Začátek legendárního výroku čelného představitele komunistické strany, předsedy vlády Československé republiky Klementa Gottwalda, v němž informoval o politickém zvratu vedoucím k nabytí absolutní moci v zemi Komunistickou stranou Československa.

Pražský golem

Dodnes populární židovská legenda o hliněné bytosti oživené šémem. Její příběh je jednou z nejoblíbenějších pražských pověstí, zapadající do tajuplné atmosféry rudolfinské Prahy.

Robot

Označení pro přístroj s jistou měrou automatizace. Poprvé zaznělo před téměř 90 lety v divadelní hře Karla Čapka a rozšířilo se z češtiny do řady jiných jazyků. 

Rozpočítadla

Tradiční říkanky používané za účelem vylosování jednoho hráče ze skupiny dvou a více osob.

Samá voda, přihořívá, hoří!

Rozšířená dětská hra pro dva či více hráčů doplněná tradičním dialogem. Narážky na hru se objevují také v každodenních rozhovorech dětí i dospělých.

Sedláci u Chlumce (dopadnout jak sedláci u Chlumce)

Přirovnání označující situaci, kdy se člověku něco naprosto nepovedlo, nebo dopadl natolik zle a nešťastně, že už hůře dopadnout nemohl. Váže se ke střetu mezi vzbouřenými sedláky a císařskou armádou 26. 3. 1775.

Skončit na Pankráci

Jinak řečeno skončit ve vězení.

Sokolovna

Tělocvična nebo sportoviště sokolského hnutí fungující nejen jako sportovní, ale také jako kulturní a společenské centrum.

Svaťák

Svaťák neboli svatý týden – týden studijního volna pro studenty před ústní částí maturitní zkoušky

Zobrazeno 41 - 60 záznamů
z celkového počtu 79

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.