Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Románský sloh (11 záznamů)

Románský sloh nahradil v českých zemích architekturu velkomoravské tradice nahradil a začlenil ji do vývoje architektury západní křesťanské tradice.

Románský sloh zahrnuje v českém prostředí stavby, které byly stavěny od 10. do poloviny 13. století, kdy byl postupně vystřídán gotikou. Nejstarší románské stavby vznikaly především na knížecích hradištích a v rámci nově zakládaných klášterů, kam nově příchozí řády benediktinů, premonstrátů a cisterciáků (?) přinášely nové vyspělé stavební postupy. Záhy se rozšířily i na dvorce českých velmožů. Z dochovaných staveb jsou jednoznačně nejpočetnější kostely, stavěné ve třech základních typech: rotunda, jednolodní podélný kostel a bazilika. Světských objektů je známo výrazně méně. Kromě knížecích a biskupských paláců se ve 12. století objevují první hrady a v Praze vyrůstají první kamenné domy bohatých cizích kupců.

Románské stavby jsou obvykle strohé, neomítnuté a jednoduše členěné. Silné stěny byly horní části prolomeny úzkými okny, která dovnitř propouštěla jen velmi málo světla. Charakteristickým tvaren slohu je jednoduchý oblouk,Tvar oken, jednoduchý oblouk, je zároveň charakteristický pro celý sloh a jsou do něj modelovány i prvky poměrně skromné vnější výzdoby, především liseny a obloučkové vlysy. Interiéry byly nejčastěji plochostropé, zaklenutí valenou a křížovou klenbou se začalo prosazovat teprve postupně. Plastické prvky výzdoby se omezovaly především na výzdobu patek a hlavic sloupů. Náročněji bývaly řešeny vstupní portály církevních staveb.

Do dnešních dnů se příkladů románské architektury v českých zemích zachovalo relativně málo. Čeští stavitelé a řemeslníci se v tomto období teprve učili pokročilým stavebním technikám, nutným pro zvládnutí náročných reprezentativních staveb. Jen málo z jejich tvorby proto sneslo svými rozměry a kvalitou provedení srovnání s obdobnými díly v západní a jižní Evropě. Většina českých a moravských románských staveb tak byla v průběhu následujících staletí zbořena a nahrazena novými, nebo výrazně přestavěna.

 

Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě

Románská trojlodní bazilika na Pražském hradě, jedna z mála velkých reprezentativních staveb knížecích Čech dochovaných do současnosti.

Chebský hrad

Zřícenina románského hradu ve městě Chebu. Jedná se o jedinou císařskou falc, sídlo určené pro příležitostný pobyt císaře Svaté říše římské, na území České republiky.

Kostel sv. Jakuba v Jakubu

Románský jednolodní tribunový kostel z 12. století nedaleko Kutné Hory. Je unikátní svou sochařskou výzdobou, nejrozsáhlejším dochovaným souborem románských plastik v České republice.

Olomoucký hrad

Areál zaniklého hradu na Václavském návrší v Olomouci, který tvoří historické centrum olomouckého arcibiskupství. Nachází se zde katedrála sv. Václava a množství cenných architektonických a uměleckých památek.

Přemyslovské rotundy

Nevelké kostely kruhového půdorysu, typické pro architekturu českého knížectví v 9.–12. století.

Hrad Přimda

Zřícenina románského hradu nad stejnojmenným městem v západních Čechách přibližně 10 km od hranic s Německem. Je nejstarším kamenným hradem na území České republiky.

Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě

Románská rotunda z 11.–12. století, nacházející se v areálu přemyslovského hradu ve Znojmě. Díky svým unikátním nástěnným malbám patří k nejvýznamnějším středověkým památkám v České republice.

Hrad Strakonice

Dobře zachovalý hrad ve stejnojmenném městě na soutoku řek Otavy a Volyňky. Představuje v České republice jedinečné spojení šlechtického hradu a církevní komendy, opevněného sídla rytířského řádu, které mělo zčásti charakter kláštera.

Klášter Teplá

Premonstrátský klášter v Karlovarském kraji, po staletí důležité centrum náboženství a vzdělanosti v regionu. Klášterní kostel patří k předním středoevropským sakrálním stavbám na pomezí románského slohu a gotiky.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích

Románský kostel v obci Tismice ve Středočeském kraji. Jedná se o ojedinělý příklad mimořádně zachovalé venkovské baziliky, který nemá v České republice obdoby. 

Bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť v Třebíči

Soubor památek světového kulturního dědictví UNESCO ve městě Třebíč, který zahrnuje architektonicky jedinečnou pozdně románskou baziliku sv. Prokopa a vzácně dochovaný soubor staveb zdejší židovské čtvrti.

Zobrazeno 1 - 11 záznamů
z celkového počtu 11

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.