Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Hrad Zvíkov

Hrad Zvíkov

Zřícenina raně gotického hradu nad soutokem Vltavy a Otavy v Jihočeském kraji. Pro své architektonické kvality bývá nazýván „králem českých hradů“.


Letecký pohled na hrad Zvíkov. Autor: Karel Jakubec, licenec: Public Domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zv%C3%ADkov_4.jpg
Podrobné informace

Zvíkov patří k nejstarším českým hradům, založen byl v první třetině 13. století králem Přemyslem Otakarem I. Dnešní podobu a rozsah získal především za vlády Přemysla Otakara II., kdy se stal jedním z nejreprezentativnějších královských sídel mimo Prahu. V jeho držení se kromě krále vystřídalo množství významných jihočeských šlechtických rodů: Romžberkové, Švamberkové a od 18. století Schwarzenbergové. Silné opevnění Zvíkova dokázalo v roce 1429 odolat husitskému obléhání. Během třicetileté války zůstal jedním z posledních hradů, v němž vojska českých stavů vzdorovala císařské armádě ještě dva roky po porážce v bitvě na Bílé hoře roku 1620. Poté již svůj strategický význam ztratil a po požáru v roce 1751 se postupně proměnil ve zříceninu.

Hrad je položen na vysokém skalnatém ostrohu, který je dnes z větší části zatopen vodní nádrží Orlík, a působí tak méně impozantně než tomu bylo dříve. Hradní jádro tvoří pozdně románská věž, k níž je připojen na tehdejší dobu velkolepý královský palác. Jeho křídla byla propojena v Čechách unikátním patrovým arkádovým ochozem, který sloužil jako spojovací chodba a zároveň svojí strohou monumentalitou plnil reprezentační funkci. Dnešní podoba prvního patra paláce a kružeb, vyplňujících oblouky arkád, je dílem celkové rekonstrukce v druhé polovině 19. století. Z interiérů je nejvýznamnější tzv. Taneční síň se zachovalými nástěnnými malbami čtyř kurfiřtů a hradní kaple sv. Václava, jejíž stěny jsou bohatě členěny řadou slepých arkád a výraznou podokenní římsou. Pozoruhodné je také zaklenutí šestidílnou klenbou a malířská výzdoba z konce 15. století. Vnější opevnění hradu je tvořeno obvodovou hradbou zpevněnou při severním vstupu věžicemi. Jižní úsek, nejvíce ohrožený ostřelováním, chrání 32 metrů vysoká věž Hláska, jejíž čelo bylo zešikmeno, aby lépe odolávalo dopadajícím střelám.

Použité zdroje
DURDÍK, Tomáš, KAŠIČKA, František a NECHVÁTAL, Bořivoj. Hrady, hrádky a tvrze na Písecku. Písek: Prácheňské muzeum, 1995. 448 s. ISBN 80-902038-0-9.

KUTHAN, Jiří a KUBŮ, Naděžda. Zvíkov: Dějiny a umělecké památky hradu. Praha: Propagační tvorba, 1987. [30] s.

DAVID, Petr a SOUKUP, Vladimír. Dějiny hradů a tvrzí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2012. 432 s. ISBN 978-80-242-3745-9.

SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl jedenáctý, Prachensko. Vyd. 3., v Argu 1. Praha: Argo, 1997. 294 s., [54] s. obr. příl. ISBN 80-7203-140-6.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.