Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Filmové hlášky

Filmové hlášky

Filmové hlášky jsou citáty ze známých filmů používané jako vtipný komentář či postoj v situacích reálného života. Jsou pevnou součástí českých lingvoreálií a tvoří i zvláštní kategorii současné české frazeologie.

 


Podrobné informace

Filmové hlášky je třeba řadit mezi frazémy (idiomy), které jsou, stejně jako v jiných jazycích, součástí české slovní zásoby i českých reálií a lingvoreálií. Jejich znalost je důležitou součástí sociokulturní kompetence mluvčích rodilých i nerodilých. Frazeologie odráží kulturní specifika společnosti, různé vývojové etapy, kterými národní společenství prochází.  Frazém se vyznačuje obrazností (přeneseným významem) a expresívností, je ustálený, víceslovný a nerozložitelný (lze jej užít jen v jeho celosti). Do běžného hovoru se frazémy zapojují už jako hotové, dříve vzniklé ucelené výrazy. Jejich význam je výsledkem pragmatického užívání jazyka založeného na znalosti sociálních poměrů, komunikačních zvyklostí a kulturních reálií (např. běžné komunikace, různých stylů a slangů, populární kultury, folklóru, literatury, filmů). Při akvizici cizího jazyka (akvizicí rozumíme proces získávání či nabytí znalosti cizího jazyka) představují obtížný problém, neboť jejich smysl nemusí nijak korespondovat s užitými výrazy, případně je vázán přesně určeným kontextem.

Tzv. filmovou hláškou rozumíme citát užitý primárně ve filmech, které můžeme hodnotit jako kultovní: jsou všeobecně známé a oblíbené, kladně přijímané všemi generacemi (nebo alespoň v určitém, např. věkovém, profesním nebo zájmovém okruhu mluvčích), zpravidla opakovaně sledované (Pelíšky, Vesničko má středisková, Sněženky a machři, Slunce, seno, jahody, Princezna ze mlejna, Pyšná princezna, Cesta do hlubin študákovy duše, Kristián…). Do toho, který film se stane zdrojem hlášek, výrazně zasáhla televize, která tyto filmy periodicky stále znova vysílá, i když její vliv jako celospolečenského média rychle slábne. Dá se předpokládat, že do budoucna o tom budou rozhodovat sociální sítě a hlášky budou stále více fungovat v omezeném okruhu diváků. Většina lidí tyto filmy viděla tolikrát, že z nich umí citovat celé pasáže nebo tyto pasáže důvěrně zná a identifikuje. Jako hlášky fungují vtipné, ironické nebo sarkastické výroky, které hodnotí, komentují či glosují určitou situaci. K proměně výroku filmové postavy v hlášku často přispívá specifický herecký projev představitele filmové postavy. Na základě reminiscence na zdrojovou situaci je možné tyto výroky zobecnit a užít v obdobné chvíli v běžném životě. Jejich význam stojí na aluzi ke konkrétní filmové scéně.

Na rozdíl od jiných frazémů je tvůrce filmových hlášek znám a součástí kompetence, jak jim rozumět a jak je užívat, je i znalost toho, odkud hláška pochází. Jejich smysl a humorný efekt je založen nikoli na přenesení významu, ale na znalosti kontextu, odkazují tedy na filmovou scénu, případně i na celý film. Tím se filmové hlášky řadí do stejné kategorie, jako jsou okřídlené citáty literární nebo známé výroky historických postav. Vedle citátů z filmů mohou existovat i hlášky mající svůj původ v dílech literárních (Šťastná to žena!; Tak nám zabili Ferdinanda;) i v dílech dramatických (káva od Žida; To byla doba her a malin nezralých; …). Filmové zpracování mnohých literárních děl však mohlo přispět k tomu, že se staly všeobecně užívanými frazémy (Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným; Domů, pane Berka, domů). Hláškami se mohou stát také slogany z písňových textů (Láska nebeská; Sliby se maj plnit o Vánocích).

Filmové hlášky odrážejí specifický český humor, často sebeironický, který se mnohdy jeví zejména cizincům jako nepochopitelný, neboť vychází z autostereotypů české společnosti.  Nárůst filmových hlášek zároveň ukazuje, že ve společnosti kultura filmu začíná převažovat nad kulturou literární.

Některé filmové hlášky žijí v jazyce relativně krátkou dobu, jejich znalost a užívání jsou ovlivněny generačně, týká se to například mezi mládeží frekventované hlášky, kterou ale starší generace neužívá, eventuálně vůbec nezná: Spadlo ti to. Asi vítr. Naopak dnešní mládež neužívá kdysi oblíbenou hlášku Lidé jsou různé, blbé a pitomé. Jiné jsou mezigenerační a je možno konstatovat, že se staly trvalou součástí českého jazyka. Patří k nim kupříkladu: Našli, moji rádcové, našli?, Zavřete oči, odcházím…. Některé hlášky se staly populárními ihned po uvedení nového filmu či televizního seriálu, například Dycky Most!

Použité zdroje
Čechová, Marie (1986), Dynamika frazeologie, Naše řeč 69, 4, s. 178–186
Čechová, Marie (2011), Frazeologie v komunikaci. In. Orgoňová, O. (ed.): Jazyk a komunikácia v súvislostiach. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 151–158
Čermák, František (2007), Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and General Phraseology. Praha: Karolinum
Čermák, František (2010), Lexikon a sémantika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny
Hasil, Jiří (2005), Sociokulturní kompetence jako katalyzátor interkulturní komunikace. In: Dolník, Juraj a kol. (eds.), Jazyk a komunikácia v súvislostiach, Bratislava: Univerzita Komenského, s. 165–170
Hasil, Jiří (2011), Interkulturní aspekty mezijazykové komunikace, Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Hasil, Jiří (v tisku), Jsou frazémy součástí konvenční, nebo kreativní složky jazykové výuky (se zaměřením na výuku češtiny pro cizince)?

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.