Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Církev československá husitská

Církev československá husitská

Církev vzniklá v důsledku rozkolu v katolické církvi na začátku 20. století. Ideově odkazuje k české křesťanské tradici, včetně české reformace.


Biskup církve československé husitské. ČTK/Deml Ondřej
Podrobné informace

Církev československá husitská (CČSH) vznikla v důsledku odklonu části reformního hnutí, tzv. katolického modernismu, od římskokatolické církve. Záměrem katolických kněží, spojených ve sdružení Ohnisko, bylo zavést český jazyk do liturgie, obecně posílit národní ráz církve a nastolit demokratické principy při volbě církevních představitelů. V důsledku odmítnutí jejich požadavků ze strany papeže i českých církevních představitelů docházelo k čím dál intenzivnějšímu rozkolu. 8. 1. 1920 bylo svoláno jednání reformních kněží. Zde bylo rozhodnuto o odloučení od římskokatolické církve a založení tzv. Církve československé jako specificky české církve s důrazem na rozvíjení českých křesťanských tradic. V duchu tzv. „národního obrození“ byla zdůrazňována role cyrilometodějské misie či osobností Jana Husa a Jana Amose Komenského. Ve svých počátcích se díky tomu těšila podpoře nového československého státu. V období mezi lety 1918–1938 bylo postaveno velké množství architektonicky kvalitních kostelů Církve československé v duchu modernismu a funkcionalismu. Svého vrcholu co do počtu členů dosáhla církev kolem roku 1950. V této době již ovšem představovala značně kontroverzní společenství zahrnující jak odpůrce, tak příznivce komunistického režimu. Obecně byla ovšem církev považována spíše za spolupracující s komunistickou mocí v Československu. Roku 1950 získala svou fakultu, s názvem Husova československá bohoslovecká fakulta (v roce 1990 začleněna jako Husitská teologická fakulta pod Univerzitu Karlovu), která byla státním nařízením vyčleněna z evangelické bohoslovecké fakulty. V roce 1971 přibrala církev do svého názvu termín „husitská“. Po roce 1989 došlo k reflexi minulé doby a upravení pravidel Československé církve husitské. Církev v současné době působí na území České a Slovenské republiky. V jejím čele stojí patriarcha a ústřední rada. Náboženské obce jsou rozděleny na 6 diecézí. V jednotlivých obcích je nejvyšším orgánem tzv. shromáždění náboženské obce. Kněžím není přikázán celibát. Církev světí i ženy, představuje přitom církev s vůbec nejpočetnějším zastoupením ženského kléru v České republice. Ačkoli je Církev československá husitská třetí nejpočetnější církví v České republice, věkový průměr jejích členů je v rámci České republiky vůbec nejvyšší.

Audio (1 nahrávky)
Upoutávka


Použité zdroje
Církev československá husitská [online] CČSH [cit. 26. 2. 2020]. Dostupné z: www.ccsh.cz.
Český statistický úřad. Náboženské vyznání obyvatelstva: Československá církev husitská [online] . 3. 6. 2004. [cit. 27.2. 2020]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/57004fa0e9
HRABA, Vladimír. Víra, naděje, láska: počátky, vývoj a současnost Církve československé husitské. 1. vydání. V Hradci Králové: Královéhradecká diecéze Církve československé husitské, 2017. 49 stran. Poutník. ISBN 978-80-906490-4-0
SALAJKA, Milan. Portrét Církve československé husitské [online] Praha: Edice Blahoslav, 2007 [cit. 26.2. 2020]. Dostupné z: https://www.ccshpraha.cz/category/1-kihy-a-texty.html.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.