Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Českobratrská církev evangelická v českých zemích

Českobratrská církev evangelická v českých zemích

Druhá největší církev a největší protestantská církev v České republice. Vznikla sloučením evangelických církví helvetského a augsburského vyznání.


Faráři českobratrské církve evangelické. ČTK/Pavlíček Luboš
Podrobné informace

Českobratrská církev evangelická (dále jen ČCE) jako taková vznikla koncem roku 1918 sloučením několika větví evangelických církví helvetského (českého reformovaného a kalvínského) a augsburského (luteránského) vyznání, tedy jediných protestantských církví uznaných tolerančním patentem Josefa II. z roku 1781. Svým názvem se odkazuje k tradici evangelismu (snaze o návrat k původním principům biblického evangelia), který je někdy ztotožňován s protestantstvím jako takovým. Za své ideové kořeny církev považuje jak českou reformaci, tak světovou reformaci obou proudů – luteránského i kalvínského. Základní jednotkou církve je takzvaný farní sbor, spravovaný staršovstvem (sborem presbyterů), voleným sborovým shromážděním na 6 let. Sbory jsou sdružovány do seniorátů (krajů). Nejvyšším správním orgánem ČCE je synodní rada složená z duchovních i laiků. Duchovní, faráři, nastupují do svého sboru po zvolení členským shromážděním. Mohou jimi být muži i ženy, kterým je v souladu s protestantskou tradicí dovoleno uzavírat sňatky. Duchovní a jeden ze starších (presbyterů), nazývaný kurátor, mají funkci představitelů a statutárních zástupců sboru. ČCE spravuje od roku 1919 vlastní fakultu, dnes nazvanou Evangelická teologická fakulta, která je součástí Univerzity Karlovy. Dále vede několik evangelických akademií (středních a vyšších odborných škol) v Praze, Brně, Náchodě a Olomouci a jednu základní školu pod názvem Bratrská škola v Praze.  Po celé republice zajišťuje církev  charitativní a humanitární činnost, a to skrze svou instituci, nazvanou Diakonie Českobratrské církve evangelické. ČCE je největší protestantskou církví a druhým největším církevním společenstvím v Čechách. Ke konci roku 2018 evidovala téměř 70 000 členů. Vedle ČCE nese název „evangelická“ také Slezská církev augsburského vyznání, která vychází především z luteránských kořenů a navazuje na nepřerušenou tradici protestantismu ve Slezsku.

Použité zdroje
BROŽ, Miroslav, ed. Církev v proměnách času: 1969-1999: sborník Českobratrské církve evangelické. 1. vyd. Praha: Kalich, 2002. 413 s., [32] s. obr. příl. ISBN 80-7017-697-0.
Českobratrská církev evangelická [online]. ČCE: ©2010 [cit. 4. 5. 2020]. Dostupné z: https://www.e-cirkev.cz/
Evangnet: Nezávislý evangelický portál [online]. Evangnet, z.s.: © 2001-2020 [cit. 4. 5. 2020]. Dostupné z: http://www.evangnet.cz/
MACEK, Ondřej. Českobratrská církev evangelická: Průvodce, čili baedecker [online], Praha 2008, [cit. 4.5. 2020]. Dostupné z:

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.