Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Břetislav II.

Břetislav II.

Český kníže v letech 1092–1100, první ze čtyř synů Vratislava II., kteří v následujících desetiletích usedli na knížecí stolec.


Břetislav II. – náhrobek v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Autor: Acoma, licence CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bretislav2_Nahrobek.jpg
Podrobné informace

*1056/1057 – 22. 12. 1100 Zbečno

Břetislav II. byl synem Vratislava II. a jeho druhé manželky Adléty Uherské. Krátce poté, co usedl na knížecí stolec, začal realizovat svůj program pro upevnění křesťanství v zemi – zakázal stále rozšířené pohanské zvyky, nechal zlikvidovat mnoho do té doby existujících posvátných hájů a zejména zakázal pohřby mimo křesťanské hřbitovy. Na rozdíl od svého otce se prakticky neangažoval v dění ve Svaté říši římské, zato však prosazoval agresivní politiku v Polsku, kde opakovaně zasahoval do sporů mezi členy vládnoucího rodu Piastovců.

Patrně nejznámějším Břetislavovým činem bylo vyhnání mnichů staroslověnské liturgie ze Sázavského kláštera v roce 1096, čímž byla až do období vlády Karla IV. přerušena tradice staroslověnského písemnictví v Čechách. Ve stejném roce se pražská židovská komunita stala obětí vůbec prvního zaznamenaného pogromu v českých dějinách, spáchaného procházejícími houfy účastníků první křížové výpravy. Jelikož kníže v té době pobýval na tažení v Polsku, nemohl proti násilnostem zasáhnout.

Jako svého nástupce se Břetislav v rozporu s do té doby platným stařešinským řádem pokusil prosadit mladšího bratra Bořivoje, čímž popřel právoplatné nároky moravských Přemyslovců. Aby dosáhl svého cíle, odhodlal se k dosud bezprecedentnímu kroku – v roce 1099 nechal Bořivoje za svého nástupce ustanovit přímo římským císařem Jindřichem IV. Tím zcela pominul právo českých velmožů na volbu knížete a do budoucna umožnil říšským panovníkům více zasahovat do obsazování pražského knížecího stolce. Koncem roku 1100 byl Břetislav II. při návratu z lovu smrtelně zraněn najatým vrahem a o dva dny později zemřel.

Použité zdroje
Biografický slovník českých zemí. Vydání první. Praha: Libri, 2004-. ISBN 80-7277-214-7.
BLÁHOVÁ, Marie, FROLÍK, Jan a PROFANTOVÁ, Naďa. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek 1. Praha: Paseka, 1999. ISBN 80-7185-264-1.
ŽEMLIČKA, Josef. Čechy v době knížecí: (1034-1198). 2., opr. a dopl. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 712 s. Česká historie; sv. 2. ISBN 978-80-7106-905-8.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.