Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Josef Šusta

Josef Šusta

Historik, čelný představitel tzv. Gollovy školy. Proslul jako autor vynikajících dějinných syntéz a jako jeden z průkopníků hospodářských dějin v české historiografii.


Josef Šusta. Autor: Neznámý, Zdroj – Rodinný archiv, licence Public Domain https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_%C5%A1usta.jpg
Podrobné informace

*19. 2. 1874 Třeboň – 27. 5. 1945 Praha

Josef Šusta vystudoval historii na české části Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze, kde se stal jedním ze žáků Jaroslava Golla, a v institutu pro rakouský dějezpyt ve Vídni. V roce 1910 se stal nástupcem Gollovým jako profesor českých dějin. V letech 1920–1921 zastával funkci ministr školství a národní osvěty. Jako prezident České akademie věd a umění se za německé okupace v letech 1939–1945 výrazně podílel na udržení kontinuity českého vědeckého a kulturního života. Krátce po skončení války byl nespravedlivě obviněn z kolaborace, následkem čehož spáchal sebevraždu.

Mezi českými historiky byl Šusta výjimečný rozsahem svých badatelských zájmů a schopností je zpracovat do rozsáhlých, stylově vytříbených syntéz. Zabýval se hlavně českými dějinami 13. a 14. století, problematikou protireformace a vývojem mezinárodní politiky v 19. a na počátku 20. století. Byl také jedním z průkopníků hospodářských dějin v české historiografii, když si jako první uvědomil nutnost věnovat se i technickým aspektům zemědělství a jejich vlivu na hospodářský vývoj. Jeho základním dílem se staly Dvě knihy českých dějin, v nichž dokázal komplexně popsat hospodářsko-sociální, politický a kulturní vývoj českých zemí na přelomu 13. a 14. století. Významným vkladem do české historické literatury jsou Šustovy syntetické práce o evropských a světových dějinách, z nichž kromě vynikajících učebnic vynikají především jeho Dějiny Evropy v letech 1871–1914 a Světová politika v letech 1871–1914. Jako redaktor také vtiskl svou koncepci Dějinám lidstva od pravěku k dnešku, poslední velké historické syntéze (byť nedokončené), která v meziválečném Československu vznikla.

Použité zdroje
ANTONÍN, Robert et al. Encyklopedie českých dějin: osobnosti, fakta a události, které utvářely naši historii. Vyd. 1. Praha: Reader's Digest Výběr, 2008. 520 s. ISBN 978-80-86880-65-5.
KUTNAR, František a MAREK, Jaroslav. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví: od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století. 3., dopl. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 1087 s. Česká historie; sv. 3. ISBN 978-80-7106-402-2.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.